Tento web používá cookies, prohlížením webu souhlasíte s jejich použitím. Beru na vědomí

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cyklo 8 Palát & syn s.r.o.

I.

Obecné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Cyklo 8 Palát & syn s.r.o., se sídlem Nový Šaldorf-Sedlešovice, Sedlešovice 83, PSČ 671 81, IČO: 05646596 na straně jedné (dále jen "prodávající") a kupujícího na straně druhé (dále jen "kupující").

Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující se Všeobecnými obchodními podmínkami svůj souhlas.

II.

Předmět koupě

Předmětem koupě je dodávka zboží – kola, elektrokola, náhradní díly a ostatní komponenty, sportovní potřeby a sportovní oblečení, včetně doplňků (dále jen „zboží" či „předmět koupě"), závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III.

Uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží

Kupní cena za zboží je splatná předem či hotově při převzetí zboží, s výjimkou kupujících, jimž prodávající povolil odebírání zboží oproti převzetí či zaslání daňového dokladu ( faktury ) - v takových případech je kupní cena splatná vždy dle údaje na takovém daňovém dokladu.

Poskytnutí splatnosti není automatické a podléhá schvalování na základě spolupráce a obratu zákazníka.

Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být kupujícím učiněna prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo v rámci internetového obchodu prodávajícího.

Kupujícímu může být na základě vyplnění přihlašovacího formuláře zpřístupněn internetový obchod. Poté mu bude ze strany prodávajícího individuálně přidělena cenová kategorie.

Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud tato není upravena novým ceníkem, představuje cena dle aktuálního ceníku zboží, v době uzavření kupní smlouvy, platnou kupní cenu za dané zboží.

Dnem vydání nového ceníku se ruší platnost ceníku starého. Cena zboží uvedená v ceníku v sobě nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

 IV.

Dodací lhůta a dodací podmínky

Zboží, které je v době uzavření kupní smlouvy skladem, je expedováno nejpozději do 4 pracovních dnů. V případě, že je předmětem kupní smlouvy zboží, jež skladem není, prodávající upřesní kupujícímu dodací lhůtu telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Kupující ve smlouvě zřetelně vyznačí jednu z následujících variant způsobu předání zboží:

1. Osobní převzetí na provozovně Znojmo.
2. Přepravní službou s dobírkou, převodem či zálohou.

V případě prvního způsobu dodání zboží, je místem plnění prodejna ve Znojmě. Má-li prodávající předmět koupě odeslat, platí, že prodávající odevzdal věc kupujícímu okamžikem, kdy došlo k předání věci k přepravě prvnímu dopravci či kupujícímu (ten který nastal dříve).

Pro území České republiky:

Náklady za dopravu a případnou dobírku hradí kupující, společně s kupní cenou za zboží, a to formou zvláštní položky ve faktuře. Cena za dopravu je stanovena výběrem kupujícího z aktuální  nabídky. Balné je započteno v cenně za dopravu.

 

Doprava do ostatních zemí bude řešena individuálně po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě souhlasu kupujícího, je prodávající oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je poté povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

V.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby, včetně případného dopravného a DPH.

Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrady:

1. Dobírkou.
2. Bankovním převodem na základě faktury vystavené po dodání zboží, či po předání prvému veřejnému dopravci.
3. V hotovosti při předání zboží kupujícímu na provozovně Znojmo.
4. 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury prodávajícího), uhrazená bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti.

Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak, je vydaná faktura splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

V případě vyšší částky objednávky je prodávající oprávněn požadovat částečnou nebo 100% zálohu předem. Tento požadavek závisí na vzájemné spolupráci se zákazníkem a výší obratu.

V případě souhlasu kupujícího s částečným plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

Zadržení platby nebo krácení platby z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

VI.

Úrok z prodlení 

Pro případ prodlení při úhradě závazků vznikajících mezi prodávajícím a kupujícím, se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení platby nebo plnění.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy více než 10 dnů po dohodnutém termínu, v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu se smlouva od počátku ruší. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení úroku z prodlení.

VIII.

Reklamace

Během dopravy veřejným dopravcem, zodpovídá za riziko ztráty, zničení nebo poškození věci prodávající. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy (zejména ust. § 1914 a násl. a ust. § 2099 a násl.) .

Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Uplatnění práv z vadného plnění přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen uznané vady odstranit dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravou věci, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.

V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je prodávající povinen vadu věci odstranit, nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení kupní smlouvy.

IX.

Internetový obchod

Před zahájením spolupráce je kupující povinen seznámit se s obchodními podmínkami.

Přihlašovací jméno a heslo, kterým se přihlašuje do systému prodávajícího je známé pouze kupujícímu. V případě jeho ztráty nebo zneužití, je kupující povinen oznámit toto neprodleně prodávajícímu. Prodávající provede zablokování účtu kupujícího a nastaví nové heslo, které kupující později změní dle svého uvážení.

Registrací na www.headczech.com souhlasíte se zasíláním newsletterů, z jejichž odběru se  můžete kdykoli odhlásit.

Po přihlášení do e-shopu se Vám zobrazí dostupnost a ceny zboží.

Veškeré fotografie zveřejněné na webu www.headczech.com jsou ilustrační, může nastat odlišnost odstínu barvy – záleží na typu a nastavení monitoru.

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou (jako závazný návrh kupní smlouvy) prodávajícím potvrzovány e-mailem a jsou pro kupujícího vždy závazné ihned po odeslání na server.

X.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vždy řádně a viditelně oznámena na stránkách prodávajícího www.headczech.com před její účinností, přičemž změny obchodních podmínek nabývají účinnosti 15. dnem ode dne jejich zveřejnění na internetové adrese www.headczech.com. Kupující má právo změny odmítnout a kupní smlouvu či jiný závazek řídící se obchodními podmínkami z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 15 dnů, která počne běžet doručením písemné výpovědi prodávajícímu. Chování kupujícího v intencích aktuálně účinných obchodních podmínek se však vždy považuje za souhlas s jejich obsahem či změnou.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí primárně uzavřenou kupní smlouvou a dále těmito obchodními podmínkami. Skutečnosti v kupní smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, pak všechny spory vznikající z této smlouvy případně z Rámcové kupní smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2021.